הורן את ליבוביץ

קהילת ציון, עפולה
, 1839010 עפולה