קומט את פרוגרס בע"מ

א.ת., חיפה
, 2820313 קרית אתא